Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Huis & Beeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72337079 gevestigd aan de Mozartlaan 10, te Roosendaal.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Documenten: Informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer.

1.2  Object: Het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.3  Opdracht: De overeenkomst die tussen opdrachtgever en Huis & Beeld tot stand is gekomen middels de door opdrachtgever geaccordeerde offerte. Accordering van de offerte vindt plaats middels het door opdrachtgever ondertekenen van de offerte en deze ondertekende offerte terug te sturen naar opdrachtnemer.

1.4  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Huis & Beeld opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.5  Opdrachtnemer: Huis & Beeld die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieur- en/of tuinontwerp, advies en/of begeleiding bij aankoop en realisatie.

1.6  Project: Het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.7  Vergoeding: De vergoeding waar opdrachtnemer, in verband met de door de opdrachtgever verstrekte opdracht, recht op heeft.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.

2.3  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.4  Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te  worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5  De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6  Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

2.7  Ook al verlangt opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1  Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding/offerte na deze termijn.

3.2  Opdrachtnemer kan niet aan de aanbieding in haar offerte worden gehouden, als die aanbieding/offerte, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en de opdrachtgever dit redelijkerwijs kan begrijpen.

3.3  De in een aanbieding/offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4  Als aanvaarding van de aanbieding/offerte afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als opdrachtnemer dat schriftelijk aangeeft.

3.5  Een samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4: De opdracht

4.1  De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Met de verzamelde gegevens, indrukken en bevindingen maakt opdrachtnemer een advies dat ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever waarmee de opdracht is voltooid.

4.2  Het staat opdrachtnemer vrij (onderdelen van) verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen derden te laten uitvoeren.

4.3  De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.4  Er is aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;
– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.5  Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover met elkaar in overleg. Beide partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht en leggen hernieuwde afspraken schriftelijk vast.

4.6  Opdrachtgever staat tegenover opdrachtnemer in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.7  Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door opdrachtnemer een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal opdrachtnemer zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.

 

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer

5.1  Opdrachtnemer neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

5.2  Opdrachtnemer is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover opdrachtnemer weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3  Opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4  Opdrachtnemer houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5  De opdracht wordt uitgevoerd binnen een eventueel vastgestelde termijn. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1  De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de opdrachtnemer vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waaraan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer, in geval er een leveringstermijn in de opdracht is afgesproken, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3  De opdrachtgever zal alle documenten die opdrachtnemer produceert binnen acht dagen beoordelen en controleren op juistheid.

6.4  De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5  De opdrachtgever stelt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien dagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6  De opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht opdrachtnemer toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is opdrachtnemer gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die opdrachtnemer hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.8  De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door opdrachtnemer gegeven advies.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1  Opdrachtnemer kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Opdrachtnemer is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door opdrachtnemer geleverde dienst(en).

7.2  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Opdrachtnemer biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

7.5  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6  Indien opdrachtnemer desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7  Alle aanspraken jegens opdrachtnemer die niet binnen één jaar na hun ontstaan bij opdrachtnemer zijn ingediend, vervallen door verjaring.

7.8  Alle tekeningen, adviezen, ontwerpen en andersoortige diensten of producten geleverd door opdrachtnemer zijn nimmer bedoeld als bouwtechnisch hulpmiddel en dienen slechts ter illustratie of als vormtekening. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het overnemen van maten en andere gegevens uit de opgestelde tekeningen, ontwerpen, adviezen of andersoortige producten of diensten. Opdrachtnemer verklaart duidelijk, dat voor dergelijke bouwtechnische tekeningen een architect het juiste adres is. Opdrachtnemer levert niet dezelfde diensten als een architect. Opdrachtnemer kan en zal nimmer dergelijke diensten of producten leveren. Door opdrachtnemer opgestelde tekeningen zijn geen bouwtechnisch correcte tekeningen. Maten kunnen niet zomaar overgenomen worden. De opdrachtgever of door de opdrachtgever ingehuurde partijen dienen dit ten alle tijden zelf te controleren en zijn zelf verantwoordelijk als zij wel maten of andere gegevens overnemen uit tekeningen, adviezen, ontwerpen of andersoortige producten of diensten geleverd door opdrachtnemer.

 

Artikel 8: Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:

– vertraging of onderbreking van de opdracht;
– toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever;
– overmacht;
– financieel onvermogen;
– wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
– overlijden;
– arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.

8.2  Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.3  Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid.

8.4  Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.

8.5  Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of opdrachtnemer surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.6  Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.

8.7  Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.

8.8  Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

8.9  De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat opdrachtnemer het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.

8.10  Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die opdrachtnemer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
c) indien er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een huisbezoek of één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of adviesgesprekken, maar nog geen verdere werkzaamheden, hebben plaatsgevonden staat dit gelijk aan 30% van de totale werkzaamheden. Vanwege de aard van het adviesgesprek en voorbereiding daarvan is de opdrachtgever verplicht minimaal 30% van het bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.
d) indien er tussen opdrachtnemer een huisbezoek of één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of adviesgesprekken hebben plaatsgevonden en aan de hand daarvan is één van de volgende werkzaamheden verricht betreffende; het maken van een 2D plattegrond, moodboards (of een gedeelte daarvan), het schrijven van advies (of een gedeelte daarvan), het maken van een start met de 3D tekeningen of overige werkzaamheden, dan staat dit gelijk aan 60% van de totale werkzaamheden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht minimaal 60% van het bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.
e) indien opdrachtnemer voor de opdrachtgever een concept plan of tekeningen in 3D heeft opgeleverd en voorafgaand één of meerdere (telefonische) adviesgesprekken / intakegesprekken / huisbezoeken hebben plaatsgevonden, staat dit gelijk aan 100% van de werkzaamheden. Dat houdt in dat wanneer hier sprake van is de opdrachtgever verplicht is het volledige bedrag van de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.

8.11  Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 100% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

8.12  Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van opdrachtnemer slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

8.13  Opdrachtnemer kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.

8.14  Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van opdrachtnemer gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.

8.15  Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als opdrachtnemer heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

8.16  Wordt de opdracht opgezegd door opdrachtnemer op een grond die bij opdrachtnemer ligt, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan opdrachtnemer te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.

8.17  Als opdrachtnemer de opdracht zonder grond of op een grond die bij opdrachtnemer ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van opdrachtnemer (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van opdrachtnemer zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.

8.18  Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtnemer.

8.19  Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

 

Artikel 9: Eigendoms- en auteursrecht van Huis & Beeld

9.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan opdrachtnemer. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen opdrachtnemer hiertoe bevoegd.

9.2  Opdrachtnemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.3  In het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover opdrachtnemer heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

9.4  Ook nadat opdrachtnemer toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt zij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.

9.5  Opdrachtnemer heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft opdrachtnemer toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen / is gerealiseerd.

 

Artikel 10: Financiële bepalingen

10.1  Als opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs

overeenkomt, dan is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.2  Opdrachtgever is gehouden de kosten die gemoeid zijn met de opdracht als volgt te voldoen, tenzij anders overeengekomen: 50% bij start ontwerptraject en 50% na voltooiing van het ontwerp. De laatste termijn zal maximaal twaalf weken na start van het ontwerptraject gefactureerd worden. In het geval van levering van zaken is het voorgaande: 50% bij opdracht en 50% net voor levering.

10.3  Voor wijzigingen die opdrachtnemer moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd.

10.4  Opdrachtnemer heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.5  De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Dit betreft een fatale termijn in de zin van de wet.

10.6  Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan opdrachtnemer, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

10.7  Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

10.8  Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is uit hoofde van de aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van opdrachtnemer bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.9  Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1  Op de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

11.2  Verschil van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1  Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

12.2  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door opdrachtnemer worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Opdrachtnemer zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.